Algemene actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden

Algemene voorwaarden acties
NurseStation, 20 januari 2014

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene actievoorwaarden’) zijn van toepassing op prijsvragen en andere promotionele acties (hierna: de Actie) georganiseerd door NurseStation. Door deelname aan de betreffende acties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Daarnaast worden actiespecifieke voorwaarden (hierna: Specifieke actievoorwaarden) van toepassing verklaard.

•    De Actie is toegankelijk voor members van NurseStation.

•    Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van NurseStation en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten/ leveranciers ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen reclamebureaus, adverteerders, sponsors of producenten).

•    De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Actie. NurseStation kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

•    Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

•    De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is NurseStation gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

•    De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. NurseStation is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

•    De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door NurseStation, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is NurseStation niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

•    NurseStation is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. NurseStation kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

•    Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

•    De winnaar van de Actie kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

•    Voor zover vereist, zal NurseStation zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke actievoorwaarden anders is vermeld.

•    De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van NurseStation medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van NurseStation voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

•    De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie. NurseStation mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

•    De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is NurseStation gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).

•    Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. NurseStation kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke actievoorwaarden voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

•    NurseStation is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar.

•    NurseStation is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

•    Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke actievoorwaarden aan.

•    Voor zover de Algemene actievoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke actievoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke actievoorwaarden.

•    De Acties van NurseStation voldoen aan de Wet op de Kansspelen en de voorwaarden van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

•    Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Actie kunnen per e-mail gesteld worden. Stuur deze naar info@nursestation.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. NurseStation zal zo spoedig mogelijk reageren.

Algemene actievoorwaarden laatst gewijzigd op 20 januari 2014